WEB DESIGN / WEB DEVELOPMENT / SOCIAL MEDIA

DIGITAL TEAM


What we do Talk to us
01

WHAT WE DO


WEB MARKETING


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteu sunt in culpa qui officia.

UI & UX DESIGN


Digital Team is free responsive Bootstrap v3.3.5 layout from Tooplate. Images are from Pixabay free photo website.

ECOMMERCE


You can edit and use this template for your websites. Please tell your friends about Tooplate. Thank you for visiting our website.

MOBILE APP


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteu sunt in culpa qui officia.

SOCIAL MEDIA


You can easily change icons by looking at ET Line Icons. Excepteu sunt in culpa qui officia. Duis aute irure dolor in reprehenderit.

RESPONSIVE LAYOUT


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteu sunt in culpa qui officia.

02

OUR AGENCY


about img

DIGITAL TEAM

Best Design Agency from California

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Sed id est tincidunt, iaculis nulla vel, sodales metus. Morbi interdum accumsan augue, in accumsan neque lacinia sed. Fusce cursus eu ligula ut gravida.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Dolore magna aliquam erat volutpat.

Aenean commodo ligula eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Pellentesque elementum, lacus sit amet hendrerit posuere, quam quam tristique nisi, nec ornare ligula magna id nisl. Donec blandit enim ac semper facilisis. Curabitur eu laoreet mauris, eget fermentum velit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Dolore magna aliquam erat volutpat.

03

TALENTED TEAM


欧洲空间局(ESA)的罗塞塔探测器撞击67P的相关文章,本站已经做过报道。近日,欧洲空间局向世界公布了罗赛塔号撞击彗星前的最后拍摄图像。

欧洲空间局发布罗塞塔拍摄的最后图像

最后一张图像是由光谱与红外遥测摄影系统(OSIRIS)广角摄像机拍摄于彗星表面20米处,最初的报告预计是于51米处拍摄

据国外媒体报道,在2016年9月30日欧洲空间局(ESA)的罗塞塔探测器撞击67P/Churyumov-Gerasimenko彗星之前,拍摄到了该彗星的图像。随着撞击,该任务信号最后一次传送至欧洲空间操作中心的时间为美东时间9月30日清晨7:19。在最后的下降过程中,罗塞塔终于有机会近距离研究彗星的大气、尘埃及其等离子环境,并拍下了许多高清图片。

最后一张图像是由光谱与红外遥测摄影系统(OSIRIS)广角摄像机拍摄于彗星表面20米处,最初的报告预计是于51米处拍摄,但这是基于预测的轨迹估计的。如今,随着最终时间的确定,以及其他信息与时间线的重塑,最初估计的距离有所更新。目前,相应分析正在进行。该图像每像素约5毫米,整幅图像宽约2.4米。之所以要终结该任务,是基于罗塞塔探测器本身决定的,且67P彗星正要再次偏离木星轨道,与太阳相距太过遥远,罗塞塔从未到达过那么远的地方,且能源已所剩无几。

同时,操作员也面临着长达一个月的终止期,因为太阳太靠近地球与罗塞塔探测器之间的观测视线,也就是说地球与探测器之间的通讯会变得异常艰难。ESA的罗塞塔任务最初于2004年发射,并于2014年8月6日抵达67P/Churyumov-Gerasimenko彗星,这是历史上首次与彗星产生交会的任务,并随着其一同围绕太阳运作,而从母舰罗塞塔探测器上脱离的着陆器“菲莱”(Philae),在最终着陆之前还来回弹跳了几次。菲莱拍摄了彗星表面的第一批图像,并已经好几年持续向地球传送宝贵资料。

美国则提供了罗塞塔探测器的卫星微波仪器(MIRO),爱丽丝摄谱仪,离子和电子传感器(IES),罗塞塔等离子联合套件的一部分,以及用作中性离子分析(ROSINA)的罗塞塔探测器光谱仪中双聚焦质谱仪(DFMS)的电子套件。这些都是罗塞塔上总计11套科学设备中的一部分。

彗星携带着太阳与行星形成初期所遗留下的原始物质。罗塞塔是历史上第一个近距离观测彗星在逐渐增强的太阳辐射作用下会如何变化的彗星探测器。对67P彗星的观测将有助于科学家们进一步了解太阳系的起源和演化过程,以及彗星在行星形成的过程中扮演了怎样的角色。

我们来回顾一下罗赛塔的5大功绩。

罗塞塔探测器自杀式地碰撞在67P彗星表面,结束了这颗探测器的探索之旅。自罗塞塔探测器发射升空以来,勘测获得了大量的67P彗星数据和图像,使科学家更全面地掌握了67P彗星的表面结构特征。以下是该探测器勘测67P彗星时获得的五项重大发现:

1、沙丘和涟漪彗星:67P彗星并非荒凉的冰世界,研究人员通过罗塞塔探测器观测发现该彗星北半球覆盖着沙丘、灰尘涟漪和巨大岩石之后的强风痕迹。尽管67P彗星缺少大气层,但基于彗星内核喷射流气体流动,呈现出彗星表面灰尘地形的微妙变化。

罗塞塔号卫星的光谱和红外遥感系统(OSIRIS)项目负责人霍尔格-塞尔克斯(Holger Sierks)说:“当你发现一个密集、类似雪的沉积层时,你可能双腿深深地陷入其中,这些灰尘非常干燥,像粉末一样。”当前理论认为,67P彗星表面灰尘沉积层厚度达到数米,这对于隔离彗星冰晶内核起到重要作用,避免太阳照射融化冰物质。这将有助于解释为什么67P和其它一些彗星能够深入太阳系内部,并且能够完整地幸存下来。

2、67P彗星非常漆黑的表面:尽管照片上呈现67P彗星是一个灰色彗星,但事实上它的表面颜色接近于煤炭或者木炭。甚至更令人惊奇的是,该彗星表面色彩均匀,很少出现冰物质存在的蓝色调。

67P彗星表面仅能反射4-6%的入射太阳光线,对于科学家而言,必须增大罗塞塔探测器相机的曝光时间,从而掌握到该彗星表面的详细状况。在这一过程中,他们调整亮度和对比度。如果未加任何图像处理,67P彗星是太阳系中“最黑暗”的天体之一。

3、67P彗星气体非常难闻:罗塞塔探测器的两个质谱仪“吸入”67P彗星表面气味,结果证实该气味非常难闻。罗塞塔探测器项目负责人卡特林-阿尔特韦格(Kathrin Altwegg)说:“67P彗星的气味非常特殊,具有臭鸡蛋(硫化氢)、马厩(氨气)、令人窒息的甲醛刺激气味。”

4、存在原始氧:罗塞塔探测器分析67P周围气体烟雾时发现混合着氧分子,他们理论分析称,67P彗星存在着原始氧,其历史可追溯至46亿年前,源自该彗星内核喷射水冰物质。罗塞塔探测器项目负责人卡特林-阿尔特韦格称,这是迄今为止最令人惊奇的67P彗星发现,我们之前未想到氧气能够幸存数十亿年,而没有与其它物质结合。

5、“双胞胎”:罗塞塔探测器传送的第一张67P彗星照片,显示它的外形有点儿像一个橡皮鸭子,通过分析彗星表面裸露部分,研究人员推测称,67P彗星实际上是由两颗彗星“轻微”碰撞,最终融合在一起。

有一部美国纪录片叫1000种死法。说的是人类的死法,真的挺恐怖的、离奇的、甚至有趣的。记录片介绍和分析死因。科学性还是很强的。不过恒星的死亡又是怎么样的?而且死法也非常不一样。也许甚至比人类死法还多得多。因为秒都有恒星死亡,而且其历史也比人类更久远,处的环境也更多样。

在我们可观测到的宇宙中,几乎每一秒都有一个太阳在恒星灾变过程中毁灭。这些过程包括恒星的脉动、恒星间的碰撞、恒星坍缩成一个黑洞或者以超新星的形式爆炸。宇宙中这些激烈的活动长久以来一直被看似平静的夜空所掩盖,不久前才成为天文学关注的焦点。在近一个世纪的岁月中,科学家孜孜不倦地探索宇宙数十亿年的演化历程,但直至最近我们才得以在天甚至小时的时间尺度上分析天体事件,从而见证恒星变化无常的生死历程。

尽管在过去我们缺乏详细研究这些现象的工具,但关于宇宙中暂现天体的记载至少可以追溯到一千多年前。中国北宋的观测记录显示,1006年天空中出现了一颗“客星”,肉眼可见时间长达数周,此后慢慢变暗。1572年,伟大的天文学家第谷·布拉赫(Tycho Brahe)也记录下了类似的事件。约30年后,约翰尼斯·开普勒(Johannes Kepler)也观测到了此类事件。我们现在知道,这些历史记录中的异常天象其实就是恒星的超新星爆发。超新星在最亮时,光度可以超过太阳的10亿倍以上,但由于到我们的距离过于遥远,它们在我们看来仅仅是微弱的光点,很容易淹没在浩瀚的夜空中。

现代技术正在革新关于动态宇宙的研究。望远镜已经可以自动运行并且配备了高分辨率的数码相机,产生的观测数据再交给计算机图像处理和模式识别软件进行分析。这些设备定期监控着广大的天区,能够敏锐地发现其中任何突然变亮的天体。在过去大概十年间,这些新技术使得天文学家每年发现成千上万的恒星爆发事件,这意味着每周我们新发现的超新星数量都相当于20世纪的总和。

我们不仅发现了更多的超新星,还发现了不可思议的新种类超新星。有些超新星异常明亮,比普通超新星亮100倍;还有一些亮度却仅有普通类型的1%。有一些是深红色的;有一些则主要辐射紫外线。有一些可以维持高亮度长达数年;有的却在几天中昙花一现。由此可见,恒星死亡方式的多样性要远远超出我们之前的认识。

天文学家仍在追寻导致这些奇怪恒星爆发事件的原因。显然,这些爆发现象正在为我们提供重要的线索,帮我们了解恒星的生死历程并研究最极端的温度、密度和引力条件下的物理学。通过研究各种各样的超新星,我们希望最终可以了解是什么使得恒星瓦解并转变为像黑洞这样的恒星遗骸。

超新星也可以在一定程度上帮我们认识自己的起源。宇宙在大爆炸之后几乎仅包含氢和氦这两种最轻的原子。根据现有理论,我们遇到的任何较重的元素,如骨头中的钙、血液中的铁等,都是由超新星制造并释放到宇宙空间中的。科学家过去认为,所有最重的元素都是由普通超新星产生的。但现在,他们发现了太多不正常的超新星,这表明元素周期表不同区域的元素可能有着不同的起源。通过观测大量各种类型的超新星爆发,我们可以逐渐了解构成地球和所有生命的元素是怎样制造出来的。


来源:外形探索     时间: 2016-10-03

04

OUR PORTFOLIO


05

OUR PRICING


BASIC

$150 per year

 • 100 GB Cloud Storage
 • 5 Pro Websites
 • 10 Secured Emails
 • 24-hour Support

BUSINESS

$260 per year

 • 200 GB Cloud Storage
 • 10 Pro Websites
 • 20 Secured Emails
 • 30-Minute Support

PROFESSIONAL

$380 per year

 • 500 GB Cloud Storage
 • 20 Pro Websites
 • 40 Secured Emails
 • Live Support
06

CONTACT US


CONTACT INFO

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteu sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id.

EMAIL

9999999@qq.com

PHONES

999999999999